تگ انتخاب شده وجود ندارد
 

 

    نام ونام خانوادگی:  امیرسالار جعفر پیشه

مقطع ورشته تحصیلی دکتری تخصصی-مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

رتبه علمی:  استادیار

 

 

ماموریت مدیریت توسعه فناوری سلامت:

     " این مدیریت در زمینه آماده سازی بستر اجرایی تولید علم وفناوری وارائه کمکها وخدمات حمایتی مادی ومعنوی از پزوهشگران حقیقی وحقوقی ،درراستای شکوفایی امور تحقیقاتی وجهت دهی منافع پزوهش وفناوری به سوی مردم فعالیت می نماید"

این مدیریت از هشت دفتر تشکیل شده که عبارتند از:

1-دفتر کمیته فناوری دانشجویی به سرپرستی آقای دکتر  سعید ارشادی

2-دفتر شتابدهی به سرپرستی آقای دکتر واحدی

3-مرکز رشد به سرپرستی آقای مهندس وهاب کاشانی

4-دفتر تبادل فناوری به سرپرستی آقای مهندس اسکویی زاده

5-دفتر ارزیابی تجهیزات پزشکی وتوانبخشی به سرپرستی خانم دکتر احمدی بنی

6-دفتر تدوین توسعه وترویج استاندارد به سرپرستی آقای دکتر آزادی

7-دفتر مالکیت فکری وثبت اختراعات به سرپرستی آقای دکتر طباطبایی

8-دفتر ارتباط با صنعت وجامعه به سرپرستی آقای دکتر امیر فخریان 

               

                                                     

شماره تماس:35-71732834

دانشگاه علوم بهزیستی و ...معاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences