اولین کارگاه تدوین استاندارد خدمات وگاید لاین نویسی در دانشگاه برگزار شد

اولین کارگاه تدوین استاندارد خدمات وگاید لاین نویسی روز دوشنبه 29مهرماه در سالن شاملو برگزار شد

تدوین استاندارد خدمات علاوه بر دستیابی به اهداف اجتماعی خاص،رفتارسازی وتخصیص بهینه منابع ،باعث پیشگیری از القای خدمات غیر ضروری شده وبالطبع از تحمیل هزینه های غیر ضروری بردوش فرد ،خانواده وجامعه جلوگیری می کند ،با توجه به اهمیت این موضوع،  وزارت بهداشت ،درمان ووآموزش پزشکی اقدام به تشکیل کارگروه تدوین شناسنامه واستاندارد خدمات ونوشتن راهنمای های بالینی سلامت نموده است .

مدیریت توسعه فناوری سلامت "دکتر امیر سالار جعفر پیشه "اظهار داشت با توجه به داشتن دغدغه تدوین شناسنامه واستاندارد خدمات بالینی ارائه شده از سوی وزارت بهداشتف این مدیریت  د رراستای دستیابی به اهداف متعالی وزارت متبوع د رحوزه توانبخشی وبه منظور ترغیب وتشویق متخصصی این دانشگاه برآن شدیم کارگاهی د رهمین راستا جهت دست اندرکاران حوزه توانبخشی از جمله اعضاء هیات علمی وکارشناسان گروههای آموزشی برگزار نماییم .

وی افزود در صدد آنیم تا برگزاری ادامه دار این کارگاهها مهارت گروههای آموزشی این دانشگاه رادر حوزه  ارائه خدمات بالینی در رشته تخصصی خود افزایش دهینم تا بتوانند شناسنامه واستاندارد  یک دستور بالینی اثر بخش را در گروههای خود تدوین وثبت نمایند.

مدرس این کارگاه "دکتر فرهاد آزادی "عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی وسرپرست دفتر تدوین استاندارد فناوری سلامت فرمودند تدوین شناسنامه واستاندارد خدمت و تدوین گاید لاین توسط اعضاء هیات علمی وکارشناسان گروههای آموزشی این دانشگاه نه تنها باعث پیشگیری ا زالقای خدمات غیر ضروری شده بلکه در ادامه باعث پوشش بیمه ای خدمات وکاهش هزینه ها وهمچنین ارتقاء کیفیت ارائه خدمات خواهد شد ،وی افزود این کارگاه با توجه به استقبال خوب عزیزان گروههای آموزشی ادامه خواهد داشت ودر کارگاه های بعدی از حضور متخصصین وزارتخانه نیز بهره مند خواهیم شد .

علاقه مندان جهت مشاهده عنوانهای بیان شده در اولین کارگاه تدوین استاندارد خدمات وگاید لاین نویسی فابلهای  زیر را مشاهده فرمایند.

فایلpdf

راهنمای تکمیل فرم تدوین استاندارد

کتاب

1398/08/01  -  ٠٨:٣٠ / شماره خبر : ١٥٣٧٤ / تعداد نمایش : 48


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و ...معاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences