تگ انتخاب شده وجود ندارد
 

نام ونام خانوادگی:شیرزاد امینی

مقطع ورشته تحصیلی:کارشناس پرستاری

سمت:مدیر دفتر مالکیت فکری

 

راهنمای ثبت نوشتاری ادعا وتوصیف و... یک اختراع جهت ثبت ملی در اداره ثبت اختراعات .

طبقه بندی بین المللی Ipcاختصاص یافته به اظهارنامه جهت داوری اختراعات.

آیین نامه مصوب دفتر مالکیت فکری دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی.

فلوچارت داوری اختراعات.

شماره تماس دفتر :71732828

آدرس ایمیل:patent@uswr.ac.ir

آدرس:ولنجک،یلوار دانشجو،کوی کودکیار،دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی،ساختمان فارابی،طبقه دوم ،دفترمالکیت فکری وثبت اختراع

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences