تگ انتخاب شده وجود ندارد
 

 

مدیران

دکتر امیر سالار جعفر پیشه:مدیردفتر توسعه فناوری سلامت

دکتر طباطبایی قمشه:سرپرست دفتر مالکیت فکری

دکتر آزادی:سرپرست دفتر ارزیابی استاندارد

مهندس اسکویی زاده:سرپرست دفتر تبادل فناوری

دکتر احمدی بنی :سرپرست ارزیابی فنی وتشخیص استاندارد

دکتر سعید ارشادی:سرپرست کمیته فناوری سلامت دانشجویی

دکتر واحدی :سرپرست دفتر شتابدهی فناوری سلامت

دکتر امیر فخریان :سرپرست دفتر ارتباط با صنعت وجامعه 

مشاوران

خانم دکتر کیان فر:رئیس کار گروه فناوری تخصصی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ومشاور ارشد دفتر توسعه فناوری سلامت

آقای دکتر بهزادی پور:رئیس مرکز تحقیقات فناوری های توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقیان ومشاور ارشد دفتر توسعه فناوری سلامت  

مهندس کاشانی:عضو هیات علمی دانشگاه ومشاور دفتر توسعه فناوری سلامت ومدیر مرکز رشد

 

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences